Fittergy Academy logo

Accreditaties

De opleidingen van Fittergy Academy zijn geaccrediteerd bij verschillende instanties.

Fittergy Coach

De Fittergy Coach is de coach die succesvol de opleiding tot Sportvasten Coach en/of Vegan Flex Coach heeft gevolgd én een geldige licentie heeft. Om de kwaliteit van de coaches te borgen is o.a. nodig dat er jaarlijks studiepunten worden behaald. Bij elke scholing die de Fittergy Coach volgt bij de Fittergy Academy zijn studiepunten te verkrijgen.

De volgende opleidingen zijn geaccrediteerd of hebben een accreditatie aanvraag lopen bij Fittergy Coach:
'Opleiding tot Fittergy Coach (2)', 'B12 therapeut (2 punten)', 'Intermittent Fasting (2 punten)', 'Magnesium webinar (1 punt)', 'Webinar Reumatische Aandoeningen (2)', 'Webinar Overgang & Voeding (2)', 'Webinarserie: De Vrouw (1) - baby en kind (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (2) - tiener en puber (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (3) - (jong)volwassen (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (4) - overgang (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (5) - postmenopauze (2 punten)', 'Ketonen: praktische basis (2 punten)', 'Orthomoleculaire Sportsuppletie en Voeding (2 punten)', 'Therapeutisch Vasten (4 punten)', 'Farmacologie (4 punten)', ' (2)', ' (2 punten)', ' (2 punten)', ' (4 punten)', ' (2 punten)', ' (2)', 'Krachtvasten Coach (2 punten)', 'Vegan Flex Coach (2)', 'Sportvasten Coach (2)', ' (2 punten)', ' (2 punten)', ' (2 punten)', ' (2 punten)', ' (2 punten)'

KTNO

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

De aangesloten beroepsverenigingen erkennen in veel gevallen de accreditatie die KTNO toekent aan een scholing.
Beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij KTNO: FAGT - LVNT - Mindful Netwerk - NMTN - VVET - NVST - VBAG - VIV

Zodra KTNO de scholing heeft geaccrediteerd vermelden wij het nummer hiervan op de scholingspagina. Wil je weten of jouw beroepsvereniging een specifieke accreditatie over heeft genomen, check dit dan op de website van de KTNO of neem dan contact op met je beroepsvereniging.

De volgende opleidingen zijn geaccrediteerd of hebben een accreditatie aanvraag lopen bij KTNO:
'Webinar Reumatische Aandoeningen (K11938)', 'Webinar Overgang & Voeding (K1184)', 'Webinarserie: De Vrouw (1) - baby en kind (K11990)', 'Webinarserie: De Vrouw (2) - tiener en puber (K11991)', 'Webinarserie: De Vrouw (3) - (jong)volwassen (K11992)', 'Webinarserie: De Vrouw (4) - overgang (K11993)', 'Webinarserie: De Vrouw (5) - postmenopauze (K11994)', 'Therapeutisch Vasten (K12003)', 'Farmacologie (K12209)', ' (K12161)', ' (K12516)', ' (K11998)', ' (K11919)', 'Sportvasten Coach (K12476)'

MBOG

De Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde is een vereniging die zich als voornaamste doelen stelt:

  • Het bevorderen van de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • Het bekendheid geven aan de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • Het dienen van de maatschappij en beroepsbelangen van de leden van de vereniging.
De volgende opleidingen zijn geaccrediteerd of hebben een accreditatie aanvraag lopen bij MBOG:
'Webinar Reumatische Aandoeningen (1 orthomoleculair)', 'Webinar Overgang & Voeding (1 orthomoleculair)', 'Webinarserie: De Vrouw (1) - baby en kind (1 medisch en 2 orthomoleculair)', 'Webinarserie: De Vrouw (2) - tiener en puber (2 medisch en 1 orthomoleculair)', 'Webinarserie: De Vrouw (3) - (jong)volwassen (1 medisch en 2 orthomoleculair)', 'Webinarserie: De Vrouw (4) - overgang (2 medisch en 1 orthomoleculair)', 'Webinarserie: De Vrouw (5) - postmenopauze (2 medisch en 1 orthomoleculair)', 'Therapeutisch Vasten (8 medisch en 4 orthomoleculair)', 'Farmacologie (14 medisch en 2 orthomoleculair)', ' (3 medisch en 3 orthomoleculair)', ' (4 algemeen medisch en 2 orthomoleculair)', ' (9 medisch en 3 orthomoleculair)', ' (1 orthomoleculair)', 'Sportvasten Coach (6 medisch en 6 orthomoleculair)', ' (wordt aangevraagd)', ' (1 medisch en 1 orthomoleculair)', ' (1 medisch en 1 orthomoleculair)', ' ((5 medisch en 5 orthomoleculair))', ' (1 medisch en 1 orthomoleculair)'

NWP

De NWP is een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. De beroepsvereniging NWP streeft ernaar om kwaliteit en acceptatie van haar therapeuten te bevorderen. Daarnaast vormen professionalisering van de complementaire zorg en verbinding met de reguliere zorg belangrijke speerpunten. 

 

De volgende opleidingen zijn geaccrediteerd of hebben een accreditatie aanvraag lopen bij NWP:
'Webinarserie: De Vrouw (1) - baby en kind (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (2) - tiener en puber (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (3) - (jong)volwassen (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (4) - overgang (2 punten)', 'Webinarserie: De Vrouw (5) - postmenopauze (2 punten)', 'Therapeutisch Vasten (8 punten)', 'Farmacologie (8 punten)', ' (4 punten)', ' (4 punten)', ' (8 punten)'

© Copyright 2014-2024 | The Sportfasting Principle BV

Privacy Policy


 
Via onze web omgeving worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Sportfasting Principle BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 
The Sportfasting Principle BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
 
Bij het gebruiken van onze web omgeving verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 
Registreren
 
Bij bepaalde onderdelen van onze web omgeving moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze web omgeving kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Reclame
 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 
Dit gebeurt alleen indien u zich hiervoor expliciet inschrijft. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief via de link in de e-mail.
 
Contactformulier en nieuwsbrief
 
Wij bieden via onze web omgeving de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 
Publicatie
 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
 
Advertenties
 
Onze web omgeving vertoont geen advertenties.
 
Verstrekking aan derden
 
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. In onze web omgeving zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 
Cookies
 
Op onze web omgeving wordt gebruik gemaakt van cookies (technische en analytische, geen advertenties/marketing).
 
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 
Google Analytics
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren en is de verbinding naar de servers van Google beveiligd met SSL.
 
Hotjar
 
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Hotjar gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Hotjar niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot nemen wij tijdens recordings geen keystrokes op en is de verbinding naar de servers van Hotjar beveiligd met SSL.
 
Beveiliging
 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
 
Bewaartermijnen
 
De persoonsgegevens blijven bewaard, zodat de klant altijd zijn of haar omgeving in kan voor het raadplegen van informatie, protocollen en informatie en de coach aan de AVG verplichting kan blijven voldoen. Op verzoek van de klant kunnen de gegevens verwijderd worden.
 
Websites van derden
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze web omgeving zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
 
The Sportfasting Principle BV
Otto van Tussenbroekstraat, 121
3059 LR Rotterdam
Nederland
info@ehf-group.com
Telefoon: +31 (0) 85-0867920

Privacy Voorwaarden


 
Via onze web omgeving worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Sportfasting Principle BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 
The Sportfasting Principle BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
 
Bij het gebruiken van onze web omgeving verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 
Registreren
 
Bij bepaalde onderdelen van onze web omgeving moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze web omgeving kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Reclame
 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 
Dit gebeurt alleen indien u zich hiervoor expliciet inschrijft. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief via de link in de e-mail.
 
Contactformulier en nieuwsbrief
 
Wij bieden via onze web omgeving de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 
Publicatie
 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
 
Advertenties
 
Onze web omgeving vertoont geen advertenties.
 
Verstrekking aan derden
 
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. In onze web omgeving zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 
Cookies
 
Op onze web omgeving wordt gebruik gemaakt van cookies (technische en analytische, geen advertenties/marketing).
 
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 
Google Analytics
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren en is de verbinding naar de servers van Google beveiligd met SSL.
 
Hotjar
 
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Hotjar gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Hotjar niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot nemen wij tijdens recordings geen keystrokes op en is de verbinding naar de servers van Hotjar beveiligd met SSL.
 
Beveiliging
 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
 
Bewaartermijnen
 
De persoonsgegevens blijven bewaard, zodat de klant altijd zijn of haar omgeving in kan voor het raadplegen van informatie, protocollen en informatie en de coach aan de AVG verplichting kan blijven voldoen. Op verzoek van de klant kunnen de gegevens verwijderd worden.
 
Websites van derden
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze web omgeving zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
 
The Sportfasting Principle BV
Otto van Tussenbroekstraat, 121
3059 LR Rotterdam
Nederland
info@ehf-group.com
Telefoon: +31 (0) 85-0867920

Cookies


 
Op deze website worden cookies gebruikt. In onze cookie policy staat het volgende beschreven:
 
WAT COOKIES ZIJN
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel EHF als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Cookies slaan geen persoonlijke informatie van jou op, zijn niet schadelijk voor je computer en worden automatisch weer verwijderd wanneer de verlooptijd is verstreken.
 
WAAROM COOKIES GEBRUIKT WORDEN
 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze web omgeving te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van, en daarmee jouw ervaring met, onze website negatief aantasten.
 
WELKE SPECIFIEKE COOKIES GEBRUIKT WORDEN EN WAAROM
 
Functionele cookies: Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.
 
Wij gebruiken functionele cookies voor:
Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
Het kunnen bepalen welke versie van de website je te zien krijgt (mobiel, tablet of desktop)
 
STATISTIEKEN/ANALYSE - COOKIES WAARMEE WIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNNEN METEN
 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn meten wij continu het gebruik van de website door, onder meer met google analytics en hotjar.
 
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Wij gebruiken deze cookies voor:
 

 
ADVERTENTIES - COOKIES OM ADVERTENTIES TE KUNNEN TONEN
 
EHF maakt geen gebruik van advertentie cookies in deze omgeving.
 
OVERIGE / ONVOORZIENE COOKIES
 
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
 
Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.
 
JOUW RECHTEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES
 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
 
GEBRUIK VAN COOKIES UITSCHAKELEN
 
Standaard staan de meeste browsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome) zo ingesteld dat je websites toestaat cookies op te slaan op je computer. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Het is altijd mogelijk de cookies van een bepaalde website of alle websites tegelijk te verwijderen.
 
Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
 
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Algemene voorwaarden


 

 
1. Definities
 

Fittergy Academy: Mede-handelsnaam van The Sportfasting Principe B.V. Onder deze handelsnaam biedt The Sportfasting Principe B.V. Scholing aan

Scholing: Het complete aanbod dat wordt aangeboden via de website van Fittergy Academy, zoals, maar niet uitsluitend, kan bestaan uit: opleidingen, cursussen, live webinars, on-demand webinars en events

Cursist: Consument of gezondheidsprofessional die zich heeft aangemeld om deel te nemen aan Scholing of opdrachtgever die consument of gezondheidsprofessional heeft aangemeld om deel te nemen aan Scholing


 
2. Algemeen
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fittergy Academy en Cursist.

 
3. Aanmelden
 
3.1 Aanmelden kan uitsluitend digitaal via het aanmeldformulier op de website van Fittergy Academy, waarna direct een automatische ontvangstbevestiging volgt of via de Fittergy proPortal.
3.2 Aanmelding is definitief voor Cursist na ontvangst persoonlijk gerichte e-mail vanuit Fittergy Academy.

 
4. Prijzen
 
Prijzen die op de website van Fittergy Academy worden vermeld zijn exclusief 21% BTW en inclusief alle genoemde materialen. Indien het een fysieke Scholing van een hele dag betreft is de prijs ook inclusief lunch, koffie, thee en water.

 
5. Facturatie
 
De factuur wordt altijd per mail verstuurd en dient per ommegaande, doch uiterlijk voor aanvang van de Scholing te worden voldaan. Dit is ook van toepassing als er op de factuur een betaaltermijn staat die loopt tot na aanvang van de Scholing.

 
6. Annulering, annuleringskosten en restitutie
 
6.1 Een aanmelding kan uitsluitend worden geannuleerd per email (info@fittergyacademy.nl) en is pas definitief na bevestiging door Fittergy Academy.
6.2 Na aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van 2 weken (14 dagen). Binnen deze bedenktijd kan Cursist de betreffende Scholing kosteloos annuleren, mits deze Scholing nog niet heeft plaatsgehad en/of (les)materiaal en/of producten zijn ontvangen.

6.2.1 Indien de betreffende Scholing al wel heeft plaatsgehad is Cursist het volledige lesbedrag verschuldigd.
6.2.2 Indien de Scholing nog niet heeft plaatsgehad, maar wel (les)materiaal en/of producten zijn ontvangen, wordt hiervoor 50% van het cursusbedrag doorberekend aan Cursist.

6.3 Annulering tot 21 dagen voor aanvang Scholing kan kosteloos, mits er geen (les)materiaal en/of producten zijn ontvangen.

6.3.1 Indien er wel (les)materiaal en/of producten zijn ontvangen, wordt hiervoor 50% van het cursusbedrag doorberekend aan Cursist.

6.4 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang Scholing is Cursist 10% van de totale kosten verschuldigd met een maximum van € 50,-, mits er geen (les)materiaal en/of producten zijn ontvangen

6.4.1 Indien er wel (les)materiaal en/of producten zijn ontvangen, wordt hiervoor 50% van het cursusbedrag doorberekend aan Cursist.

6.5 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang Scholing is Cursist 100% van de totale kosten verschuldigd
6.6 Indien de factuur voor Scholing reeds door Cursist is voldaan, dan vindt restitutie plaats a.d.h.v. de hierboven omschreven voorwaarden.

 
7. Verzuim
 
Geheel of gedeeltelijk verzuim van Scholing geeft geen recht op (gehele of gedeeltelijke) restitutie van de betaalde of nog niet betaalde kosten.

 
8. Auteursrecht en intellectueel eigendom
 
8.1 Het intellectueel eigendom en/of auteursrecht van het (les)materiaal rust bij Fittergy Academy, dan wel bij derden die in opdracht werken of hebben gewerkt van Fittergy Academy. De intellectuele eigendomsrechten rusten nimmer bij de Cursist.
8.2 Alle door Fittergy Academy geleverde (les)materialen, waaronder, maar niet uitsluitend, behorende handboeken, werkboeken, presentaties en readers dienen ter ondersteuning van Cursist bij Scholing en dienen uitsluitend voor gebruik van Cursist. Het is de Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fittergy Academy deze (les)materialen door te verkopen, te kopiëren, vermenigvuldigen, reproduceren, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen.

 
9. Klachten
 
9.1 Klachten met betrekking tot Scholing, (les)materiaal, docenten, organisatie enz. dienen per email via info@fittergyacademy.nl kenbaar te worden gemaakt o.v.v. naam, telefoonnummer en de zo uitgebreid mogelijk omschreven klacht. Fittergy Academy neemt na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op.
9.2 Het indienen van een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de Cursist op.

 
10. Bijzondere bepalingen
 
10.1 De informatie die staat op de website van Fittergy Academy en wordt vermeld in Scholing of (les)materialen is geen vervanging voor medisch advies, diagnose of behandeling door een arts, therapeut of gezondheidsprofessional anderszins.
10.2 De teksten op de website van Fittergy Academy, alsmede informatie gegeven tijdens de Scholing en teksten vermeld op (les)materialen worden met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar kunnen desalniettemin onvolledig zijn of onjuistheden bevatten.
10.3 Fittergy Academy wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van handelen en/of beslissingen genomen op basis van deze teksten en informatie af.
10.4 Op alle overeenkomsten tussen Cursist en Fittergy Academy is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Fittergy Licentie

Zodra je de opleiding tot Sportvasten Coach positief hebt afgerond heb je de mogelijkheid om de Fittergy Coach licentie af te sluiten. Hieronder een aantal bepalingen uit de licentie overeenkomst.

Voordelen van de licentie voor de Fittergy Coach:

Voorwaarden van de licentie voor de Fittergy Coach: